สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แหล่งความรู้ด้านไทยศึกษา เพื่อสังคมไทยและสังคมโลก

Thai Studies wisdom for Thai and global communities

  • ศึกษาและวิจัยด้านไทย-ไทศึกษาในเชิงบูรณาการ To conduct integrated studies and researches in Thai-Tai Studies
  • เป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยและความรู้ในระดับชาติและนานาชาติ To disseminate researches and knowledge nationally and internationally
  • สร้างเครือข่ายไทย-ไทศึกษานานาชาติที่จะประสานองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน To build international networks of Thai studies to continuously expand the body of knowledge for the sustainable development of the Thai society