วารสารไทยศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2558 – ธันวาคม 2558

รายชื่อบทความ

 • ละครลิง: จากมหรสพพื้นบ้านสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ
  (ผู้แต่ง : รัตนพล ชื่นค้า)
 • มโนทัศน์เรื่อง “ความศิวิไลซ์” ในสารคดีท่องเที่ยวกรุงเทพฯยุคแรกของไทย
  (ผู้แต่ง : วรรณพร พงษ์เพ็ง)
 • การออกแบบอุตสาหกรรมเพื่อชุมชน สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน : กรณีศึกษาหมู่บ้านน้ำตาลสด ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
  (ผู้แต่ง : ศรันยา เสี่ยงอารมณ์)
 • ปอยส่างลอง : สัญลักษณ์และความหมายทางสังคมของชาวไทใหญ่ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  (ผู้แต่ง : ธรรศ ศรีรัตนบัลล์)
 • ตัวตนของเมืองในล้านนา
  (ผู้แต่ง : ภูเดช แสนสา)

ผู้เชี่ยวชาญประจำฉบับ

 • ศาสตราจารย์ ดร. รื่นฤทัย สัจจพันธุ์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรมินท์ จารุวร
 • อาจารย์ ดร. น้ำผึ้ง ปัทมะลางคุล
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาทิตย์ ชีรวนิชกุล
 • รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต วิงวอน
 • รองศาสตราจารย์ ดร. มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์
 • ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ศิราพร ณ ถลาง
 • รองศาสตราจารย์ปฐม หงษ์สุวรรณ
 • รองศาสตราจารย์ ดร. สุปาณี พัดทอง
 • นายบุญเตือน ศรีวรพจน์
 • รองศาสตราจารย์ปกรณ์ รอดช้างเผื่อน
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพินทร คงสมบูรณ์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาทิตย์ ทองทักษ์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฤทธิรงค์ จิวากานนท์
 • อาจารย์ ดร.เปรม สวนสมุทร


Copyright © 2016

สถาบันไทยศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 9 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร
10330
โทรศัพท์: 0-22187495
แฟกซ์: 0-2255-5160
E-mail: thstudies@chula.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/chula.thaistudies
YouTube Channel :http://www.youtube.com