วารสารไทยศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม 2558 – มิถุนายน 2558

รายชื่อบทความ

 • โคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ วัดพระเชตุพน: ลักษณะเด่นด้านศิลปะการประพันธ์ในฐานะวรรณคดีประกอบทัศนศิลป์
  (ผู้แต่ง : ธานีรัตน์ จัตุศรี)
 • ตัวการ์ตูนปีศาจ: การนำเสนออกุศลกรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่น ในหนังสือการ์ตูนเณรแก้วกับน้อยไชยา
  (ผู้แต่ง : นิธิอร พรอำไพสกุล, พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ)
 • นิทานโชคดีชุด “ชนะใจได้”: ชีวิตที่มีมงคลคือชีวิตที่โชคดี
  (ผู้แต่ง : สุภัค มหาวรากร, พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ)
 • คุณค่าที่มีต่อสังครของละครโทรทัศน์ที่ผลิตซ้ำ
  (ผู้แต่ง : รพีพรรณ เพชรอนันต์กุล, ประเทือง ทินรัตน์)
 • ตรีพิพิธพร สวัสดิมงคลในพระราชวังดุสิต รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  (ผู้แต่ง รัชดา โชติพานิช)
 • งานช่างฝีมือกับเครื่องดนตรีไทยในสังคมไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
  (ผู้แต่ง : รุ่งอรุณ กุลธำรง)
 • ตำนานพญากง พญาพาน: ร่องรอยความสัมพันธ์ของชาวเมืองในภูมิภาคตะวันตกของไทย
  (ผู้แต่ง : อภิลักษณ์ เกษมผลกูล)

ผู้เชี่ยวชาญประจำฉบับ

 • ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ประคอง นิมมานเหมินท์
 • ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ศิราพร ณ ถลาง
 • ศาสตราจารย์ ดร. ชลดา เรื่องรักษ์ลิขิต
 • รองศาสตราจารย์ นัทธนัย ประสานนาม
 • รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต วิงวอน
 • รองศาสตราจารย์ อรพินท์ พานทอง
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โสมภาณี ศรีสุวรรณ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิตย์ ทองทักษ์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฤทธิรงค์ จิวากานนท์
 • อาจารย์ ดร.เปรม สวนสมุทร


Copyright © 2016

สถาบันไทยศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 9 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร
10330
โทรศัพท์: 0-22187495
แฟกซ์: 0-2255-5160
E-mail: thstudies@chula.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/chula.thaistudies
YouTube Channel :http://www.youtube.com