โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ วัฒนธรรมดอกไม้ : ดอกไม้กับความเชื่อและศิลปะในสังคมไทย

poster_new_resize

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี   ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ  60 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2558

จัดโดย

สถาบันไทยศึกษา   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2557

ณ   ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักการและเหตุผล

         ประเทศไทยจัดเป็นประเทศที่มีดอกไม้หลากหลายพันธุ์ประเทศหนึ่ง    ทั้งที่เป็นพันธุ์ไม้ล้มลุกและ  ที่ยืนต้น  ความงดงามของดอกไม้หลากหลายจำพวกนี้ปรากฎในงานวรรณกรรมหลายเรื่องโดยกวีมักเปรียบความงามของสตรีกับดอกไม้   บ้างก็เปรียบให้เป็นสื่อแทนความรัก   เช่น  ดอกกุหลาบในเรื่องมัทนะพาธา  พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว   ซึ่งถือเป็นตำนานการเกิดดอกกุหลาบบนโลกมนุษย์ ดอกไม้บางชนิดนอกจากจะมีกลิ่นหอมและมีความงามตามธรรมชาติแล้วยังมีสรรพคุณทางด้านสมุนไพรและเกี่ยวพันกับความเชื่อทางพุทธศาสนา นั่นคือ ดอกบัว ซึ่งมีความสำคัญและสัมพันธ์กับสังคมไทยมาช้านาน

จากการที่ดอกไม้มีความสวยงามตามธรรมชาติและมีความหอมน่าชื่นใจ   ทำให้พุทธศาสนิกชนนิยมนำดอกไม้มาถวายพระเป็นพุทธบูชาและนำไปสู่การประดิษฐ์เครื่องดอกไม้สดเป็นรูปแบบต่างๆ  ทั้งที่เป็นพวงมาลัย  กระเช้า  และพวงมาลา  เพื่อให้เลือกใช้ตามวาระโอกาส   อาจกล่าวโดยรวมได้ว่าดอกไม้เป็นผลผลิตจากธรรมชาติที่ทรงคุณค่าและมีความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทยทั้งในเรื่องความเชื่อและศิลปะอย่างน่าสนใจยิ่ง

โดยเหตุที่ในปีพุทธศักราช   2558   สมเด็จพระพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี จะทรงเจริญพระชนมายุ  60  พรรษา  สถาบันไทยศึกษา   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   จึงเห็นสมควรจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง    วัฒนธรรมดอกไม้ : ดอกไม้กับความเชื่อและศิลปะในสังคมไทย   เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวโรกาสอันสำคัญนี้  และเพื่อศึกษาความสำคัญของดอกไม้ในสังคมไทยเป็นที่ปะปนอยู่ในความคิดความเชื่อและศิลปะ   จนกลายเป็นวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ตั้งแต่อดีตมาจนปัจจุบัน

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี   ในวโรกาสที่จะทรงมีพระชนมายุ  60   พรรษา   ในปีพุทธศักราช   2558
  • เพื่อศึกษาวัฒนธรรมไทยในส่วนที่สัมพันธ์กับดอกไม้ทั้งในด้านความเชื่อและศิลปะ  ซึ่งมีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องของวัฒนธรรมไทย

ผู้รับผิดชอบ    สถาบันไทยศึกษา    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้เข้าร่วมประชุม    คณาจารย์  นักวิชาการ  นิสิต  นักศึกษา  และผู้สนใจทั่วไปจำนวน  150  คน

การดำเนินการ      การบรรยายโดยวิทยากร  

 

ระยะเวลาดำเนินงาน    2   วัน   คือ  20-21 พฤษภาคม 2557

 

สถานที่จัดประชุม  ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  •  สถาบันไทยศึกษาได้มีโอกาสเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งแก่วงวิชาการสังคมไทยได้รับรู้และตระหนักในภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ  ในการนำความงดงามของ ธรรมชาติคือดอกไม้มาผูกพันกับความเชื่อและประดิษฐ์เป็นงานศิลปะ
  • สร้างเครือข่ายนักวิชาการผู้สนใจในเรื่องของความคิดความเชื่อและงานศิลปะ

Contact for more informationthstudies@chula.ac.th

ดาวน์โหลดเอกสาร : 1. กำหนดการ
                         2. แบบตอบรับองค์กรCopyright © 2016

สถาบันไทยศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 9 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร
10330
โทรศัพท์: 0-22187495
แฟกซ์: 0-2255-5160
E-mail: thstudies@chula.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/chula.thaistudies
YouTube Channel :http://www.youtube.com