โครงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ “2014 Chulalongkorn Asian Heritage Forum: Flower Culture in Asia”

โครงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ

2014 Chulalongkorn Asian Heritage Forum:

Flower Culture in Asia

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2558

8 – 9 กรกฎาคม 2557

โรงแรมอิมพิเรียล ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ

แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ

2014 Chulalongkorn Asian Heritage Forum: Flower Culture in Asia

8-9 กรกฎาคม 2557

โรงแรมอิมพีเรียล ควินส์ปาร์ค กรุงเทพฯ

เนื่องจากการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้ มิได้จัดเก็บค่าลงทะเบียน จึงสามารถรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานประชุมได้ในจำนวนจำกัด คณะผู้จัดงานจึงขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมประชุมสำหรับผู้ที่ขอลงทะเบียนล่วงหน้าและมีการแจ้งยืนยันผลการลงทะเบียนจากสถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แล้วเท่านั้น จะไม่มีการเปิดรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมที่หน้างาน

ผู้ที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ตามช่องทางต่อไปนี้

1) ผู้ที่ได้รับบัตรเชิญหรือจดหมายเชิญโดยตรงจากสถาบันไทยศึกษา ขอความกรุณาส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม

2) หน่วยงานสถาบันการศึกษาที่ได้จดหมายเชิญจากสถาบันไทยศึกษา สามารถส่งชื่อผู้เข้าร่วมประชุมได้ทางแบบตอบรับ โดยขอสงวนสิทธิ์การส่งผู้แทนได้หน่วยงานละไม่เกิน 3 ท่าน

3) นักเรียน นิสิต นักศึกษา สามารถแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียน โดยให้แนบภาพถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา ทางอีเมล์ Chula.Thai.Studies@gmail.com

4) บุคคลทั่วไป กรุณาติดต่อสถาบันไทยศึกษาเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมล์ Chula.Thai.Studies@gmail.com

หมายเหตุ: สามารถส่งแบบตอบรับ/แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียน ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2557Copyright © 2016

สถาบันไทยศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 9 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร
10330
โทรศัพท์: 0-22187495
แฟกซ์: 0-2255-5160
E-mail: thstudies@chula.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/chula.thaistudies
YouTube Channel :http://www.youtube.com