ติดต่อเรา Contact Us

สถาบันไทยศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 9 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2218-7495

โทรสาร 0-2255-5160
ที่อยู่อีเมล thstudies@chula.ac.th

 

Institute of Thai Studies

Chulalongkorn University

9th Floor

Prajadhipok-Rambhai Barni Bldg.

Pathumwan, Bangkok 10330

THAILAND

Tel: (66) 2218 7492-5

Fax: (66) 2255 5160

Email: thstudies@chula.ac.th