บุคลากร Staffs

บุคลากรประจำ

Permanent Staffs

 

 

 

นายปัญญา เลิศสุขประเสริฐ

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

Mr Panya Lertsukprasert

Administrative Director

 

 

 

ดร.รัชนีกร รัชตกรตระกูล

นักวิจัย

Dr Ratchaneekorn Ratchatakorntrakoon

Researcher

 

 

 

นางวาสนา ขันชนะ

บรรณารักษ์ ศูนย์ข้อมูลไทยศึกษา

Mrs Wassana Khanchana

Librarian, Thai Studies Information Center

 

 

 

นางจันทิพย์ จำปาทิพย์งาม

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

Mrs Chantip Champatipngam

Administrative Officer

 

 

 

นายณัฐิวุฒิ แสงทัศน์

เจ้าหน้าที่พัสดุ

Mr Nutthiwut Saengthad

Procurement Officer

 

 

 

 

บุคลากรสมทบ

Support Staffs

 

 

 

นางสาวสุดา สันติเสวีกุล

Ms Suda Suntisaveekul

 

 

 

นางสายใจ คล้ายพุฒ

Mrs Saijai Klaiput

 

 

 

นายณัฐดนัย เอี่ยมวัฒนเสรี

ผู้ประสานงานโครงการ ENITS และ ENITAS

Mr Natdanai Iamwattanaseree

ENITS & ENITAS Coordinator