ประวัติ History

สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2518 ในนาม "โครงการไทยศึกษา" สังกัดฝ่ายวิชาการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2528 จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันไทยศึกษา” ดำเนินงานภายใต้สำนักงานมหาวิทยาลัย จนเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 ได้รับสถาปนาเป็นสถาบันวิจัยลำดับที่ 9 ตามประกาศส่วนงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในราชกิจจานุเบกษา 

 

Institute of Thai Studies, Chulalongkorn University was established in 1975 as “The Thai Studies Project” by Academic Affairs Section. Since 1985, it was renamed to “The Institute of Thai Studies” and affiliated to be a part of the office of university. On 1 February 2010, it was promoted by Chulalongkorn University to be a research Institute.