พันธกิจ Missions

1. ศึกษาและวิจัยด้านไทย-ไทศึกษาในเชิงบูรณาการ

 

2. เป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยและความรู้ในระดับชาติและนานาชาติ

 

3. สร้างเครือข่ายไทย-ไทศึกษานานาชาติที่จะประสานองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน

 

 

1. To conduct integrated studies and researches in Thai-Tai Studies

 

2. To disseminate researches and knowledge nationally and internationally

 

3. To build international networks of Thai studies to continuously expand the body of knowledge for the sustainable development of the Thai society