ฐานข้อมูลบุคคลสำคัญทางวัฒนธรรม

ฐานข้อมูลบุคคลสำคัญทางวัฒนธรรมไทย ทางสถาบันไทยศึกษาได้รวบรวมข้อมูลของบุคคลที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรมในด้านต่าง ๆ หลากหลายสาขา เพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่มีความสนใจสามารถค้นหา อ้างอิง รวมถึงนำไปเป็นข้อมูลใช้งานได้อครบถ้วน ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ