ฐานข้อมูลวรรณกรรมพุทธศาสนา

วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย มีที่ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ทางสถาบันไทยศึกษาได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวรรณกรรมพระพุทธศาสนาทั้งที่เป็นร้อยแก้ว และร้อยกรองมาไว้ในฐานข้อมูล ผู้ที่มีความสนใจสามารถค้นหารายละเอียดที่นี่

 

 

ฐานข้อมูลวรรณกรรมพุทธศาสนา