ฐานข้อมูลอื่น ๆ

สถาบันไทยศึกษา ยังได้รวบรวมข้อมูลของฐานข้อมูลอื่น ๆ ไว้เป็นอย่างดี เช่น ฐานข้อมูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับเศรษฐกิจพอเพียง ฐานข้อมูลบรรณนิทัศน์เกี่ยวกับอาหารไทยภาคกลาง ฐานข้อมูลข้าวไทยในประเพณีพิธีกรรม ฐานข้อมูลเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมไทย ฯลฯ

 

 

ฐานข้อมูลแหล่งข้อมูลพื้นฐานด้านไทยศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ : วัด

 

ฐานข้อมูลแหล่งข้อมูลพื้นฐานด้านไทยศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ : ศูนย์วัฒนธรรม

 

ฐานข้อมูลแหล่งข้อมูลพื้นฐานด้านไทยศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ : บุคคล

 

ฐานข้อมูลบรรณานุกรมเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมไทย

 

ฐานข้อมูลบรรณนิทัศน์เกี่ยวกับอาหารไทยภาคกลาง

 

ฐานข้อมูลบรรณนิทัศน์ภูมิปัญญาไทยด้านศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านภาคกลาง

 

ฐานข้อมูลบรรณนิทัศน์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

ฐานข้อมูลข้าวไทยในประเพณีพิธีกรรม

 

ฐานข้อมูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับเศรษฐกิจพอเพียง

 

ฐานข้อมูลอาหารความเชื่อในสังคมไทย

 

ฐานข้อมูลพระเครื่อง

 

ฐานข้อมูลเครื่องดนตรีไทย 4 ภาค

 

ฐานข้อมูลคติและความเชื่อ