กำหนดการ (การประชุมวิชาการระดับชาติ – วัฒนธรรมชาดกในสังคมไทย)

30 มิถุนายน 2554

 

08:00 – 09:00 

 

ลงทะเบียน

 

09:00 – 10:15

 

พิธีเปิดการประชุม

                            

บรรยายนำ : พินิจเชียงใหม่ปัณณาสชาดก (ปัญญาสชาดกฉบับอักษรพม่า)

     ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ประคอง นิมมานเหมินท์

     – ราชบัณฑิต

 

10:15 – 10:30 

 

รับประทานอาหารว่าง

 

10:30 – 11:45 

 

นำเสนอบทความ (1)

 

11:45 – 13:00 

 

รับประทานอาหารกลางวัน

 

13:00 – 14:15 

 

นำเสนอบทความ (2)

 

14:15 – 14:45

 

รับประทานอาหารว่าง

 

14:45 – 16:00 

 

เสนอบทความ (3)

 

 

1 กรกฎาคม 2554

 

08:00 – 09:00

 

ลงทะเบียน

 

09:00 – 10:15

 

บรรยายนำ : Jataka Culture: Definitions and Questions

     Dr. Peter Skilling

     – หัวหน้ากลุ่มพุทธศาสน์ศึกษา EFEO

 

10:15 – 10:30

 

รับประทานอาหารว่าง

 

10:30 – 11:45 

 

นำเสนอบทความ (4)

 

11:45 – 13:00

 

รับประทานอาหารกลางวัน

 

13:00 – 14:15

 

นำเสนอบทความ (5)

 

14:15 – 14:45

 

รับประทานอาหารว่าง

 

14:45 – 16:00 

 

นำเสนอบทความ (ุ6) และสรุปเนื้อหาการประชุม

 

16.00 – 16.15 

 

ปิดการประชุม