คณะผู้จัดงาน (การประชุมวิชาการระดับชาติ – วัฒนธรรมชาดกในสังคมไทย)

การประชุมวิชาการระดับชาติ

 

วัฒนธรรมชาดกในสังคมไทย

 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา

 

30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2554
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 

จัดโดย

 

โครงการวิวัฒน์ไทยศึกษานานาชาติเพื่อการพัฒนาสังคมไทย (ENITS)
สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

 

ร่วมกับ

 

คณะมนุษยศาสตร์ และ สถาบันวิจัยสังคม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่