คณะผู้จัดงาน (การประชุมวิชาการระดับชาติ – วรรณกรรมท้องถิ่น : จากวันวานถึงวันหน้า)

การประชุมวิชาการระดับชาติ

 

วรรณกรรมท้องถิ่น : จากวันวานถึงวันหน้า

 

เนื่องในวาระครบ 99 ปีของอาจารย์สิงฆะ วรรณสัย

 

14 ธันวาคม 2561

โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่

 

จัดโดย

 

โครงการวิวัฒน์ไทยศึกษานานาชาติเพื่อการพัฒนาสังคมไทย (ENITS)

สถาบันไทยศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ศูนย์ล้านนาศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่