คณะกรรมการจัดงาน (การประชุมวิชาการระดับชาติ – วรรณกรรมท้องถิ่น : จากวันวานถึงวันหน้า)

ที่ปรึกษา 

 

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ประคอง นิมมานเหมินท์
     ราชบัณฑิตสำนักศิลปกรรม ประเภทวิชาวรรณศิลป์
     สาขาวิชาวรรณกรรมพื้นเมือง    

 

 

ประธาน

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา จงสถิตย์วัฒนา
     ผู้อำนวยการสถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

กรรมการ

 

รองศาสตราจารย์ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล
     ประธานกรรมการศูนย์ล้านนาศึกษา 
     คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สรัสวดี อ๋องสกุล
     ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
     สาขาวิชาล้านนาศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ทองทักษ์
     รองผู้อำนวยการสถาบันไทยศึกษา ฝ่ายบริหาร
     สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

รองศาสตราจารย์ฤทธิรงค์ จิวากานนท์
     รองผู้อำนวยการสถาบันไทยศึกษา ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
     สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรม สวนสมุทร
     รองผู้อำนวยการสถาบันไทยศึกษา ฝ่ายวิจัย
     สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย