คำกล่าวนำ (การประชุมวิชาการระดับชาติ – วรรณกรรมท้องถิ่น : จากวันวานถึงวันหน้า)

อาจารย์สิงฆะ วรรณสัย  นับเป็นบุคคลที่มีความสำคัญยิ่งต่อการศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่น ในฐานะเป็นผู้บุกเบิกการค้นคว้าและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวรรณกรรมล้านนาในระยะเริ่มแรก มีผลงานวิชาการเป็นบทความและตำรา เช่น ฉันทลักษณ์กวีนิพนธ์ล้านนาไทย ตำราการเรียนอักษรล้านนา ปริทัศน์วรรณคดีล้านนา สุภาษิตล้านนา และได้ปริวรรตวรรณกรรมล้านนาจากต้นฉบับอักษรธรรมล้านนาเป็นอักษรไทยเป็นจำนวนมาก ผลงานที่สำคัญยิ่งอีกประการหนึ่งก็คือได้ร่วมมือกับมูลนิธิไทย-เยอรมันรวบรวมคัมภีร์ใบลานตามวัดต่างๆ ในภาคเหนือเพื่อนำมาถ่ายสำเนาด้วยไมโครฟิล์ม นับเป็นการเริ่มต้นอนุรักษ์สมบัติวัฒนธรรมที่สำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมล้านนา

เนื่องในวาระครบ 99 ปี อาจารย์สิงฆะ วรรณสัย ในปี พ.ศ. 2562  โครงการวิวัฒน์ไทยศึกษานานาชาติเพื่อการพัฒนาสังคมไทย (ENITS) สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับศูนย์ล้านนาศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงมีดำริจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “วรรณกรรมท้องถิ่น : จากวันวานถึงวันหน้า” เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณูปการของอาจารย์สิงฆะ วรรณสัย ต่อวงวรรณกรรมล้านนา และเพื่อทบทวนการศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นในอดีต สถานะในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต  อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์ การสืบสาน การสร้างสรรค์และการใช้ประโยชน์จากวรรณกรรมท้องถิ่นในสังคมไทยสืบไป

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร. สุจิตรา จงสถิตย์วัฒนา 

 

ผู้อำนวยการสถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย