กำหนดการ 14 ธันวาคม 2561 (การประชุมวิชาการระดับชาติ – วรรณกรรมท้องถิ่น : จากวันวานถึงวันหน้า)

08.00 – 08.45

 

ลงทะเบียน

 

08.45 – 09.00

 

พิธีเปิดการประชุม

 

09.00 – 10.00

 

ปาฐกถานำ: อาจารย์สิงฆะ วรรณสัย: คุณูปการที่มีต่อการศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่น

     ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ประคอง นิมมานเหมินท์

     – ราชบัณฑิตสำนักศิลปกรรม ประเภทวิชาวรรณศิลป์ สาขาวิชาวรรณกรรมพื้นเมือง

 

10.00 – 10.15

 

รับประทานอาหารว่าง

 

10.15 – 10.45

 

ชีวิตและผลงานของ อาจารย์สิงฆะ วรรณสัย

     อุบลพรรณ วรรณสัย

     – นักวิชาการอิสระ

 

10.45 – 11.20

 

เมื่อข้าพเจ้าศึกษาวรรณกรรมล้านนากับอาจารย์สิงฆะ วรรณสัย

     ศาสตราจารย์ ดร.ฮารัลด์ ฮุนดิอุส

     (Professor Dr. Harald Hundius)

     – นักวิชาการอิสระ

 

11.20 – 12.00 

 

วรรณกรรมล้านนาในฐานะหลักฐานทางประวัติศาสตร์

     ศาสตราจารย์ ดร.โฟล์กเกอร์ กราบอฟสกี้

     (Professor Dr. Volker Grabowsky)

     – หัวหน้าสาขาไทยศึกษา สถาบันเอเชียแอฟริกันศึกษา มหาวิทยาลัยฮัมบูร์ก

 

12.00 – 13.00

 

รับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00 – 13.40

 

สามทศวรรษแห่งวรรณกรรมล้านนาศึกษา (พ.ศ. 2530 – 2560)

     รองศาสตราจารย์ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล

     – ศูนย์ล้านนาศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

13.40 – 14.20

 

ถอดบทเรียนวรรณกรรมท้องถิ่นอีสานศึกษา:เส้นทางจากอดีตสู่อนาคต

     รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ

     – สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

14.20 – 15.00

 

สุนทรียะ ศรัทธา และปัญญาไทย: ฐานรากและจิตวิญญาณของวรรณกรรมท้องถิ่นภาคกลาง

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิลักษณ์ เกษมผลกูล

     – คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล                                          

 

15.00 – 15.40

 

วรรณกรรมท้องถิ่น: มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

     ศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา

     – ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                      

 

15.40 – 16.00

 

ปิดการประชุม