[PHOTO ALBUM] การประชุมวิชาการระดับชาติ – วรรณกรรมท้องถิ่น : จากวันวานถึงวันหน้า

การประชุมวิชาการระดับชาติ

 

วรรณกรรมท้องถิ่น : จากวันวานถึงวันหน้า

 

เนื่องในวาระครบ 99 ปี อาจารย์สิงฆะ วรรณสัย

 

โครงการวิวัฒน์ไทยศึกษานานาชาติเพื่อการพัฒนาสังคมไทย : ENITS
สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ศูนย์ล้านนาศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 14 ธันวาคม 2561

 

สถาบันไทยศึกษาขอขอบพระคุณวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมให้ความรู้ในการประชุมวิชาการครั้งนี้ รวมถึงท่านผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านที่ให้ความสนใจกิจกรรมวิชาการของสถาบันไทยศึกษา