[PHOTO ALBUM] การเสวนาวิชาการ – หุ่นกระบอกจักรพันธุ์ โปษยกฤต และคณะ

การเสวนาวิชาการ

 

หุ่นกระบอกจักรพันธุ์ โปษยกฤต และคณะ

 

จัดโดย 

 

สถาบันไทยศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

21 กุมภาพันธ์ 2562

โรงแรมแบงค็อก แมริออท เดอะสุรวงศ์

 

 

สถาบันไทยศึกษา ขอขอบพระคุณมูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต ที่ให้ความอนุเคราะห์วิทยากร รองศาสตราจารย์นพมาส แววหงส์ และอาจารย์พันธุ์ศักดิ์ จักกะพาก และขอขอบคุณ คุณโกมุท คงเทศ ที่ให้เกียรติมาเป็นผู้ดำเนินรายการ รวมถึงท่านผู้เข้าร่วมฟังการเสวนาทุกท่านที่ให้ความสนใจกิจกรรมวิชาการของสถาบันไทยศึกษา