คณะผู้บริหาร Administrative Team

 

รองศาสตราจารย์ฤทธิรงค์ จิวากานนท์

ผู้อำนวยการ 

Associate Professor Ritirong Jiwakanon

Director

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาทิตย์ ทองทักษ์

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร

Assistant Professor Dr Arthit Thongtak

Deputy Director of Administrative Affairs

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เปรม สวนสมุทร

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัย

Assistant Professor Dr Pram Sounsamut

Deputy Director of Research Affairs

 

 

 

อาจารย์ ดร. สืบพงศ์ ช้างบุญชู

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

Dr Suebpong Changboonchoo 

Deputy Director of International Affairs