ประวัติสถาบันไทยศึกษา

สถาบันไทยศึกษา เป็นหน่วยงานภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีกำเนิดจากโครงการไทยศึกษาของฝ่ายวิชาการ ก่อตั้งแมื่อ พ.ศ. 2518 ตามแผนพัฒนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระยะที่ 4 (พ.ศ. 2515-2519) เนื่องจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเห็นความสำคัญและความจำเป็นอย่าง ยิ่งที่จะต้องมีหน่วยงานด้านไทยศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ

 • เพื่อศึกษาและวิจัย เรื่องต่าง ๆ ของไทย โดยเฉพาะที่คาบเกี่ยวกับหลายสาขาวิชา
 • เพื่อเป็นแหล่ง เผยแพร่ผลงานวิจัยและความรู้เรื่องเมืองไทย
 • เพื่อ ประสานงาน ให้คำปรึกษาและนำและแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องต่าง ๆ ของไทยกับมหาวิทยาลัย หน่วยราชการ องค์กรอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • เพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยน ความรู้ของนักวิชาการและผู้สนใจเรื่องเมืองไทย
 • เพื่อ ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการเกี่ยวกับเรื่องเมืองไทย ซึ่งมีความสำคัญต่ออนาคตของประเทศ

ในช่วง พ.ศ. 2519-2524 โครงการไทยศึกษาได้โอนจากฝ่ายวิชาการมาเป็นหน่วยงานหนึ่งของสถาบันวิจัย สังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และในปี พ.ศ. 2528 ได้เป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขึ้นกับฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยตามมติที่ ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 435 วันที่ 28 มีนาคม 2528 อย่างไรก็ดีเพื่อความเหมาะสมกับลักษณะงาน สถาบันฯ ได้ย้ายมาสังกัดฝ่ายวิจัยของมหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2533 และกองส่งเสริมประสานงานวิจัยตามลำดับจนถึง พ.ศ. 2540 ครั้นเมื่อมหาวิทยาลัยรวมงานวิจัยวิจัยตามลำดับ จนถึง พ.ศ. 2540 สถาบันไทยศึกษาจึงอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักบริหารวิชาการตั้งแต่นั้นมา

ลำดับผู้อำนวยการ อดีต-ปัจจุบัน
 1. ศาสตราจารย์ วิลาสวงศ์ พงศะบุตร (พ.ศ. 2518-2521)
 2. รองศาสตราจารย์ ปิยานาถ บุนนาค (พ.ศ. 2522-2523)
 3. ศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญศรี ดุ๊ก (พ.ศ. 2524-2532)
 4. รองศาสตราจารย์ ดร. ประคอง นิมมานเหมินท์ (พ.ศ.2532-2538)
 5. รองศาสตราจารย์ ดร. ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ (พ.ศ. 2538-2542)
 6. รองศาสตราจารย์ ดร. อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (พ.ศ. 2542-2546)
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตรีศิลป์ บุญขจร (พ.ศ. 2546-2551)
 8. รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา จงสถิตย์วัฒนา (พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน)


Copyright © 2016

สถาบันไทยศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 9 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร
10330
โทรศัพท์: 0-22187495
แฟกซ์: 0-2255-5160
E-mail: thstudies@chula.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/chula.thaistudies
YouTube Channel :http://www.youtube.com