Photo Source

สถาบันไทยศึกษา จุฬาฯ ในฐานะสถาบันวิจัย

สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีภาระกิจด้านการส่งเสริมการศึกษา และเรื่องไทยศึกษา โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสังคม และวัฒนธรรมไทย ตลอดจนวัฒนธรรมชนชาติไทย โดยวิธีการที่หลากหลาย ทั้งการวิจัย การเผยแพร่ความรู้ และศูนย์ข้อมูลไทยศึกษา

ทำเนียบผลงานวิจัย พ.ศ. 2518-2544

สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ส่งเสริมการวิจัยเรื่องเกี่ยวกับไทยแบบบูรณาการ หรือสหสาขาวิชามาอย่างต่อเนื่อง ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2518-2544 สถาบันฯ ได้สนับสนุนงานวิจัยในหลายเรื่อง อาทิ ความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตไทย, การอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย, ลักษณะความเป็นไทย : อดีต ปัจจุบัน และอนาคต, กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี, ภูมิปัญญาไทย, วัฒนธรรมชนชาติไท เป็นต้น รวมทั้งสิ้น 95 เรื่อง โดยได้จัดทำเป็น ทำเนียบผลงานวิจัยไทยศึกษา พ.ศ. 2518-2544 เพื่อประโยชน์ในการค้นคว้าวิจัยต่อไป

 

ทำเนียบผลงานวิจัยด้านไทยศึกษา พ.ศ. 2518-2544

บทคัดย่อผลงานวิจัย พ.ศ. 2518-2544

บทคัดย่อผลงานวิจัยด้านไทยศึกษา ของสถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่อดีต ถึงปี พ.ศ. 2544 จัดแบ่งกลุ่มงานวิจัย ตามแผนงานวิจัยของสถาบันฯ เป็น 7 กลุ่ม ดังนี้

 

ความเป็นมา และการเปลี่ยนแปลงของชีวิตไทย

 

การอนุรักษ์ และสืบสานสมบัติวัฒนธรรมไทย

 

ชีวิต และงานบุคคลสำคัญของไทย

 

วิธีการผลิต และเทคโนโลยีไทย

 

กรุงเทพมหานคร

 

ชนชาติไท

 

เบ็ดเตล็ด

 

ความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงของชีวิตไทย

การแต่งกายสตรีกับหัตถกรรมทอผ้าในสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร์

     สุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา

 

ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ และแนวการปฏิบัติ ในสมัยสุโขทัยถึงสมัยอยุธยาตอนกลาง

     สุภาพรรณ ณ บางช้าง

 

ความคิดและภูมิปัญญาไทย  คำ : ร่องรอยความคิด ความเชื่อไทย

     สุวรรณา สถาอานันท์, เนื่องน้อย บุณยเนตร

 

ความคิดและภูมิปัญญาไทย ชุดการดูแลสุขภาพอนามัย

     คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

เภสัชกรรมแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในรอบ 200 ปี

     เภสัชกร ประโชติ เปล่งวิทยา

การอนุรักษ์และสืบสานสมบัติวัฒนธรรมไทย

กีฬาพื้นเมืองไทย ภาคกลาง

     ชัชชัย โกมารทัต

 

กีฬาพื้นเมืองไทย ภาคเหนือ

     ชัชชัย โกมารทัต

 

กีฬาพื้นเมืองไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

     ชัชชัย โกมารทัต

 

กีฬาพื้นเมืองไทย ภาคใต้

     ชัชชัย โกมารทัต

 

ความคิดและภูมิปัญญาไทย ชุด ดุริยางคศิลป์

     สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ, รอดช้างเผื่อน

 

แบบอย่างและวิวัฒนาการของจิตรกรรมฝาผนัง 200 ปี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

     เพ็ญศรี ดุ๊ก, จุลทัศน์ พยาฆรานนท์

 

พุทธธรรมที่เป็นรากฐานสังคมไทย ก่อนสมัยสุโขทัยถึงก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง

     สุภาพรรณ ณ บางช้าง

 

วิวัฒนาการของศิลปหัตถกรรมในสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ – เครื่องปั้นดินเผา เครื่องจักสาน ดอกไม้ประดิษฐ์

     สาวิตรี เจริญพงศ์

 

ศิลปหัตถกรรมของช่างทองเมืองเพชร : ความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน

     วัฒนะ จูฑะวิภาต

ชีวิตและงานบุคคลสำคัญของไทย

แนวคิดทางการศึกษาของนักการศึกษาไทยในช่วงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ปี 2475 ถึงปัจจุบัน

     ผกา สัตยธรรม, ลินจง อิมทรัมพรรย์, ศิริมาส ไทยวัฒนา

 

แนวพระราชดำริด้านการเมืองการปกครองของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

     กนก วงษ์ตระหง่าน

 

บทบาทของบุคคลสำคัญทางด้านเภสัชกรรมไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2475-2539

     หน่วยปฏิบัติการวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม คณะเภสัชศาสตร์

 

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

     สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

วิธีการผลิตและเทคโนโลยีไทย

การศึกษาวิเคราะห์วิทยาศาสตร์และประยุกต์วิทยาพื้นบ้านไทย

     ฝ่ายวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

หัตถกรรมไทย ความเป็นมาและการผลิตในปัจจุบัน ศึกษากรณี – การทำขลุ่ย

     วัฒนะ จูฑะวิภาต

 

หัตถกรรมไทย ความเป็นมาและการผลิตในปัจจุบัน ศึกษากรณี – การทำของเล่นไม้ระกำ

     วัฒนะ จูฑะวิภาต

 

หัตถกรรมไทย ความเป็นมาและการผลิตในปัจจุบัน ศึกษากรณี – การทำบาตรพระ

     วัฒนะ จูฑะวิภาต

 

หัตถกรรมไทย ความเป็นมาและการผลิตในปัจจุบัน ศึกษากรณี – ช่างปั้นหล่อพระ

     วัฒนะ จูฑะวิภาต

กรุงเทพมหานคร

คลองในกรุงเทพฯ

     ปิยนาถ บุญนาค, ดวงพร นพคุณ, สุวัฒนา ธาดานิติ

 

ตลาดในกรุงเทพมหานคร : การขยายตัวและพัฒนาการ

     เกียรติ จิวะกุล, จตุรนต์ วัฒนผาสุก, สุวัฒนะ ธาดานิติ, ขวัญสรวง อติโพธิ, ชมพูนุท นาคีรักษ์, เนตรนภิศ นาควัชระ

 

บ้านในกรุงเทพฯ รูปแบบและการเปลี่ยนแปลงในรอบ 200 ปี (พ.ศ. 2325-2525)

     ผุสดี ทิพทัส, มานพ พงศทัต

 

พระราชวังและวังในกรุงเทพฯ

     มรว. แน่งน้อย ศักดิ์ศรี, ณพิศร กฤตติกากุล, ดรุณี แก้วม่วง

 

ชนชาติไท

การศึกษาวิเคราะคำศัพท์ภาษาไทเหนือ

     นววรรณ พันธุเมธา, รุ่งอรุณ ทีฆชุณหเถียร, ตาวเชิงหวา, หูเหย่ฝาง

 

คำไทเมืองเติ๊ก

     นววรรณ พันธุเมธา, หว่าง เหลือง, เทพี จรัสจรุงเกียรติ

 

วัฒนธรรมข้าวของชนชาติไท : ภาพสะท้อนจาก ตำนาน นิทาน เพลง

     ประคอง นิมมานเหมินท์, ยรรยง จิระนคร, ศิราพร ณ ถลาง, สุกัญญา สุจฉายา

เบ็ดเตล็ด

การพัฒนาสมุนไพรไทยด้านสาธารณสุขสมัยรัตนโกสินทร์ เล่ม 1

     โสภิต ธรรมอารี, มณฑิรา ตัณฑ์เกยูร

 

การพัฒนาสมุนไพรไทยด้านสาธารณสุขสมัยรัตนโกสินทร์ เล่ม 2

     โสภิต ธรรมอารี, มณฑิรา ตัณฑ์เกยูร

บทคัดย่อผลงานวิจัย พ.ศ. 2545-2553

บทคัดย่องานวิจัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545-2553 

 

การสำรวจ และการพัฒนาศักยภาพงานทำดอกไม้ประดิษฐ์ จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนนทบุรี

     วราภรณ์ จิวชัยศักดิ์

 

9 แผ่นดินของการปฏิรูประบบราชการ

     วราภรณ์ จิวชัยศักดิ์ (ผู้วิจัยร่วม)

 

พัฒนาการระบบคณะรัฐมนตรีไทย หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 – 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519

     วราภรณ์ จิวชัยศักดิ์ (ผู้วิจัยร่วม)

 

100 ปี ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) : ธนาคารไทยแห่งแรก

     วราภรณ์ จิวชัยศักดิ์ (ผู้วิจัยร่วม)

 

นโยบายการปกครองของรัฐบาล ต่อชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่สมัยรัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์ – รัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ (14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 – 4 สิงหาคม พ.ศ. 2531)

     วราภรณ์ จิวชัยศักดิ์ (ผู้วิจัยร่วม)

 

คลองแสนแสบ : ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

     ตรีศิลป์ บุญขจร (หัวหน้าโครงการ) 

เรื่องเล่าจากบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนก : พลวัตของวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติในสื่อร่วมสมัย

โครงการวิจัยเรื่อง "เรื่องเล่าจากบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนก : พลวัตของวรรณคดีเฉลิมพระเกีนรติในสื่อร่วมสมัย" ได้รับทุนสนับจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจำปีงบประมาณ 2559 ดำเนินการโดย ดร. รัชนีกร รัชตกรตระกูล

 

 

 

เรื่องเล่าจากบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนก: พลวัตของวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติในสื่อร่วมสมัย