คณะผู้จัดงาน (การเสวนาวิชาการ - หุ่นกระบอกจักรพันธุ์ โปษยกฤต และคณะ)

การเสวนาวิชาการ

 

หุ่นกระบอกจักรพันธุ์ โปษยกฤต และคณะ

 

21 กุมภาพันธ์ 2562

โรงแรมแบงค็อก แมริออท เดอะสุรวงศ์

 

จัดโดย 

 

สถาบันไทยศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำหนดการ 21 กุมภาพันธ์ 2562 (การเสวนาวิชาการ - หุ่นกระบอกจักรพันธุ์ โปษยกฤต และคณะ)

09.00 – 09.30

ลงทะเบียน

 

09.00 – 09.40

 

พิธีเปิดการเสวนาวิชาการ

 

แนะนำวิทยากรและผู้ดำเนินการเสวนา

 

วิทยากรมูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต
    
ผู้ดำเนินการเสวนา  
     โกมุท คงเทศ
     – สถานีวิทยุศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

 

09.40 – 12.00

 

เสวนาวิชาการ : ก่อนจะเป็นตะเลงพ่าย

 

12.00 – 13.30

 

รับประทานอาหารกลางวัน

 

13.30 – 16.00

 

เสวนาวิชาการ : หุ่นกระบอก เรื่อง ตะเลงพ่าย    

 

16.00

 

ปิดการเสวนาวิชาการ

[PHOTO ALBUM] การเสวนาวิชาการ – หุ่นกระบอกจักรพันธุ์ โปษยกฤต และคณะ

การเสวนาวิชาการ

 

หุ่นกระบอกจักรพันธุ์ โปษยกฤต และคณะ

 

จัดโดย 

 

สถาบันไทยศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

21 กุมภาพันธ์ 2562

โรงแรมแบงค็อก แมริออท เดอะสุรวงศ์

 

 

สถาบันไทยศึกษา ขอขอบพระคุณมูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต ที่ให้ความอนุเคราะห์วิทยากร รองศาสตราจารย์นพมาส แววหงส์ และอาจารย์พันธุ์ศักดิ์ จักกะพาก และขอขอบคุณ คุณโกมุท คงเทศ ที่ให้เกียรติมาเป็นผู้ดำเนินรายการ รวมถึงท่านผู้เข้าร่วมฟังการเสวนาทุกท่านที่ให้ความสนใจกิจกรรมวิชาการของสถาบันไทยศึกษา