Photo Source

ฐานข้อมูลช่างสิบหมู่

ช่างสิบหมู่ เป็นช่างฝีมือไทยสมัยโบราณ ที่สืบสาน และสร้างสรรค์งานช่างฝีมือไทย จากอดีต มาถึงปัจจุบัน ทั้งงานช่างเขียน งานช่างปั้น งานช่างแกะ งานช่างสลัก งานช่างหล่อ งานช่างกลึง งานช่างหุ่น งานช่างบุ งานช่างรัก งานช่างปูน อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมไทยในปัจจุบัน

 

 

ฐานข้อมูลช่างสิบหมู่ : ช่างปั้น

 

ฐานข้อมูลช่างสิบหมู่ : ช่างบุ

 

ฐานข้อมูลช่างสิบหมู่ : ช่างรัก

 

ฐานข้อมูลช่างสิบหมู่ : ช่างเขียน

 

ฐานข้อมูลช่างสิบหมู่ : ช่างปูน

 

ฐานข้อมูลความเชื่อเกี่ยวกับช่างสิบหมู่

 

ฐานข้อมูลช่างสิบหมู่ในรัชกาลปัจจุบัน

 

ฐานข้อมูล 100 บรรณนิทัศน์การศึกษาวิจัยวัฒนธรรมกับงานช่างสิบหมู่

ฐานข้อมูลบุคคลสำคัญทางวัฒนธรรม

ฐานข้อมูลบุคคลสำคัญทางวัฒนธรรมไทย ทางสถาบันไทยศึกษาได้รวบรวมข้อมูลของบุคคลที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรมในด้านต่าง ๆ หลากหลายสาขา เพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่มีความสนใจสามารถค้นหา อ้างอิง รวมถึงนำไปเป็นข้อมูลใช้งานได้อครบถ้วน ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

ฐานข้อมูลวรรณกรรมพุทธศาสนา

วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย มีที่ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ทางสถาบันไทยศึกษาได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวรรณกรรมพระพุทธศาสนาทั้งที่เป็นร้อยแก้ว และร้อยกรองมาไว้ในฐานข้อมูล ผู้ที่มีความสนใจสามารถค้นหารายละเอียดที่นี่

 

 

ฐานข้อมูลวรรณกรรมพุทธศาสนา

ฐานข้อมูลอื่น ๆ

สถาบันไทยศึกษา ยังได้รวบรวมข้อมูลของฐานข้อมูลอื่น ๆ ไว้เป็นอย่างดี เช่น ฐานข้อมูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับเศรษฐกิจพอเพียง ฐานข้อมูลบรรณนิทัศน์เกี่ยวกับอาหารไทยภาคกลาง ฐานข้อมูลข้าวไทยในประเพณีพิธีกรรม ฐานข้อมูลเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมไทย ฯลฯ

 

 

ฐานข้อมูลแหล่งข้อมูลพื้นฐานด้านไทยศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ : วัด

 

ฐานข้อมูลแหล่งข้อมูลพื้นฐานด้านไทยศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ : ศูนย์วัฒนธรรม

 

ฐานข้อมูลแหล่งข้อมูลพื้นฐานด้านไทยศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ : บุคคล

 

ฐานข้อมูลบรรณานุกรมเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมไทย

 

ฐานข้อมูลบรรณนิทัศน์เกี่ยวกับอาหารไทยภาคกลาง

 

ฐานข้อมูลบรรณนิทัศน์ภูมิปัญญาไทยด้านศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านภาคกลาง

 

ฐานข้อมูลบรรณนิทัศน์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

ฐานข้อมูลข้าวไทยในประเพณีพิธีกรรม

 

ฐานข้อมูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับเศรษฐกิจพอเพียง

 

ฐานข้อมูลอาหารความเชื่อในสังคมไทย

 

ฐานข้อมูลพระเครื่อง

 

ฐานข้อมูลเครื่องดนตรีไทย 4 ภาค

 

ฐานข้อมูลคติและความเชื่อ