Photo Source

ประวัติ History

สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2518 ในนาม "โครงการไทยศึกษา" สังกัดฝ่ายวิชาการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2528 จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันไทยศึกษา” ดำเนินงานภายใต้สำนักงานมหาวิทยาลัย จนเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 ได้รับสถาปนาเป็นสถาบันวิจัยลำดับที่ 9 ตามประกาศส่วนงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในราชกิจจานุเบกษา 

 

Institute of Thai Studies, Chulalongkorn University was established in 1975 as “The Thai Studies Project” by Academic Affairs Section. Since 1985, it was renamed to “The Institute of Thai Studies” and affiliated to be a part of the office of university. On 1 February 2010, it was promoted by Chulalongkorn University to be a research Institute.

วิสัยทัศน์ Visions

1. สถาบันไทยศึกษามีนโยบายมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการสร้างองค์ความรู้และงานวิจัยไทย-ไทศึกษาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

 

2. สถาบันไทยศึกษามีนโยบายสร้างเครือข่ายไทย-ไทศึกษา โดยมุ่งให้เกิดการประสานงาน รวมทั้งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อสร้างสรรค์วงวิชาการไทย-ไทศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ

 

3. สถาบันไทยศึกษามุ่งพัฒนาศูนย์ข้อมูลไทยศึกษาให้เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลไทย–ไทศึกษา เพื่อสร้างประโยชน์ต่อการวิจัย รวมทั้งใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคม

 

4. สถาบันไทยศึกษามุ่งสืบสาน บำรุงรักษาภูมิปัญญาไทยด้านต่างๆ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่สังคมไทยและสังคมโลก
 

 

1. To achieve excellence in creating the body of knowledge and research in Thai-Tai studies both at the national and international levels

 

2. To build networks in Thai-Tai studies by promoting co-operation and exchange of knowledge in order to support the academic circles both at the national and international levels

 

3. To develop the Thai Studies Data Center as a major research source for Thai-Tai studies and use information technology to disseminate this body of knowledge to the public

 

4. To nurture and preserve Thai wisdom in various fields for the benefit of the Thai and global societies

พันธกิจ Missions

1. ศึกษาและวิจัยด้านไทย-ไทศึกษาในเชิงบูรณาการ

 

2. เป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยและความรู้ในระดับชาติและนานาชาติ

 

3. สร้างเครือข่ายไทย-ไทศึกษานานาชาติที่จะประสานองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน

 

 

1. To conduct integrated studies and researches in Thai-Tai Studies

 

2. To disseminate researches and knowledge nationally and internationally

 

3. To build international networks of Thai studies to continuously expand the body of knowledge for the sustainable development of the Thai society

โครงสร้างการบริหาร

คณะผู้บริหาร Administrative Team

 

รองศาสตราจารย์ฤทธิรงค์ จิวากานนท์

ผู้อำนวยการ 

Associate Professor Ritirong Jiwakanon

Director

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาทิตย์ ทองทักษ์

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร

Assistant Professor Dr Arthit Thongtak

Deputy Director of Administrative Affairs

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เปรม สวนสมุทร

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัย

Assistant Professor Dr Pram Sounsamut

Deputy Director of Research Affairs

 

 

 

อาจารย์ ดร. สืบพงศ์ ช้างบุญชู

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

Dr Suebpong Changboonchoo 

Deputy Director of International Affairs

 

บุคลากร Staffs

บุคลากรประจำ

Permanent Staffs

 

 

 

นายปัญญา เลิศสุขประเสริฐ

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

Mr Panya Lertsukprasert

Administrative Director

 

 

 

ดร.รัชนีกร รัชตกรตระกูล

นักวิจัย

Dr Ratchaneekorn Ratchatakorntrakoon

Researcher

 

 

 

นางวาสนา ขันชนะ

บรรณารักษ์ ศูนย์ข้อมูลไทยศึกษา

Mrs Wassana Khanchana

Librarian, Thai Studies Information Center

 

 

 

นางจันทิพย์ จำปาทิพย์งาม

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

Mrs Chantip Champatipngam

Administrative Officer

 

 

 

นายณัฐิวุฒิ แสงทัศน์

เจ้าหน้าที่พัสดุ

Mr Nutthiwut Saengthad

Procurement Officer

 

 

 

 

บุคลากรสมทบ

Support Staffs

 

 

 

นางสาวสุดา สันติเสวีกุล

Ms Suda Suntisaveekul

 

 

 

นางสายใจ คล้ายพุฒ

Mrs Saijai Klaiput

 

 

 

นายณัฐดนัย เอี่ยมวัฒนเสรี

ผู้ประสานงานโครงการ ENITS และ ENITAS

Mr Natdanai Iamwattanaseree

ENITS & ENITAS Coordinator

รายงานประจำปี Annual Report

 

รายงานประจำปีสถาบันไทยศึกษา ปีงบประมาณ 2560

 

 

 

 

รายงานประจำปีสถาบันไทยศึกษา ปีงบประมาณ 2559

 

 

 

 

รายงานประจำปีสถาบันไทยศึกษา ปีงบประมาณ 2558

 

 

 

 

รายงานประจำปีสถาบันไทยศึกษา ปีงบประมาณ 2557

 

 

 

 

รายงานประจำปีสถาบันไทยศึกษา ปีงบประมาณ 2556

 

 

 

 

รายงานประจำปีสถาบันไทยศึกษา ปีงบประมาณ 2555

รายงานประกันคุณภาพ

 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557.pdf

 

 

 

 

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2557.pdf

ติดต่อเรา Contact Us

สถาบันไทยศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 9 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2218-7495

โทรสาร 0-2255-5160
ที่อยู่อีเมล thstudies@chula.ac.th

 

Institute of Thai Studies

Chulalongkorn University

9th Floor

Prajadhipok-Rambhai Barni Bldg.

Pathumwan, Bangkok 10330

THAILAND

Tel: (66) 2218 7492-5

Fax: (66) 2255 5160

Email: thstudies@chula.ac.th