[ประชาสัมพันธ์] นิทรรศการ – ยลยันต์ การประชุมวิชาการ Conference | ประชาสัมพันธ์ News
นิทรรศการ – ยลยันต์ การประชุมวิชาการ Conference | กำหนดการประชุม Program Book
รายละเอียดโครงการ (นิทรรศการ – ยลยันต์) การประชุมวิชาการ Conference
คณะผู้จัดงาน (นิทรรศการ – ยลยันต์) การประชุมวิชาการ Conference
2019 Chulalongkorn Asian Heritage Forum : Panji/Inao – Preserving and Reviving the Shared Heritage of Southeast Asia การประชุมวิชาการ Conference | กำหนดการประชุม Program Book
[Photo Album] 2019 Chulalongkorn Asian Heritage Forum : Panji/Inao – Preserving and Reviving the Shared Heritage of Southeast Asia การประชุมวิชาการ Conference | ประชาสัมพันธ์ News | อัลบั้มภาพ Photo Album
Organizing Committee (2019 Chulalongkorn Asian Heritage Forum : Panji/Inao – Preserving and Reviving the Shared Heritage of Southeast Asia) การประชุมวิชาการ Conference
Sekar Candrakirana Dance การประชุมวิชาการ Conference | บทคัดย่อ Abstract
Fragment from Panji Sekartaji Dance การประชุมวิชาการ Conference | บทคัดย่อ Abstract
Romance at the Forest การประชุมวิชาการ Conference | บทคัดย่อ Abstract
Multicultural Panji on Stage: A Singapore Theatrical Experiment การประชุมวิชาการ Conference | บทคัดย่อ Abstract
Love in Panji Stories: Transcending All Boundaries and Barriers การประชุมวิชาการ Conference | บทคัดย่อ Abstract
The Fighter Princess Chantara Kirana in Panji Misarang การประชุมวิชาการ Conference | บทคัดย่อ Abstract
Panji Super Hero in Indonesia การประชุมวิชาการ Conference | บทคัดย่อ Abstract
Panji on the Move – Processes of Revival on Local, National, International Levels and Its Potentiality การประชุมวิชาการ Conference | บทคัดย่อ Abstract
Inao as Living Cultural Heritage in Contemporary Thailand การประชุมวิชาการ Conference | บทคัดย่อ Abstract
The Many Faces of Panji: Highlights of Panji Literature and Culture in Indonesia การประชุมวิชาการ Conference | บทคัดย่อ Abstract
Program on 21 June 2019 (2019 Chulalongkorn Asian Heritage Forum : Panji/Inao – Preserving and Reviving the Shared Heritage of Southeast Asia) การประชุมวิชาการ Conference
Program on 20 June 2019 (2019 Chulalongkorn Asian Heritage Forum : Panji/Inao – Preserving and Reviving the Shared Heritage of Southeast Asia) การประชุมวิชาการ Conference
Acknowledgements (2019 Chulalongkorn Asian Heritage Forum : Panji/Inao – Preserving and Reviving the Shared Heritage of Southeast Asia) การประชุมวิชาการ Conference
Organizer (2019 Chulalongkorn Asian Heritage Forum : Panji/Inao – Preserving and Reviving the Shared Heritage of Southeast Asia) การประชุมวิชาการ Conference
[PHOTO ALBUM] การเสวนาวิชาการ – หุ่นกระบอกจักรพันธุ์ โปษยกฤต และคณะ การประชุมวิชาการ Conference | ประชาสัมพันธ์ News
การเสวนาวิชาการ – หุ่นกระบอกจักรพันธุ์ โปษยกฤต และคณะ การประชุมวิชาการ Conference | กำหนดการประชุม Program Book
ประชาสัมพันธ์ (การเสวนาวิชาการ – หุ่นกระบอกจักรพันธุ์ โปษยกฤต และคณะ) การประชุมวิชาการ Conference
กำหนดการ 21 กุมภาพันธ์ 2562 (การเสวนาวิชาการ – หุ่นกระบอกจักรพันธุ์ โปษยกฤต และคณะ) การประชุมวิชาการ Conference
คณะผู้จัดงาน (การเสวนาวิชาการ – หุ่นกระบอกจักรพันธุ์ โปษยกฤต และคณะ) การประชุมวิชาการ Conference
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ สถาบันไทยศึกษา การประชุมวิชาการ Conference | ศูนย์ข้อมูลไทยศึกษา | หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ eBook
การประชุมวิชาการระดับชาติ – วรรณกรรมท้องถิ่น : จากวันวานถึงวันหน้า การประชุมวิชาการ Conference | กำหนดการประชุม Program Book
[PHOTO ALBUM] การประชุมวิชาการระดับชาติ – วรรณกรรมท้องถิ่น : จากวันวานถึงวันหน้า การประชุมวิชาการ Conference | ประชาสัมพันธ์ News | อัลบั้มภาพ Photo Album
คณะกรรมการจัดงาน (การประชุมวิชาการระดับชาติ – วรรณกรรมท้องถิ่น : จากวันวานถึงวันหน้า) การประชุมวิชาการ Conference
ผลงานสำคัญส่วนหนึ่งของอาจารย์สิงฆะ วรรณสัย การประชุมวิชาการ Conference | บทความ Article
วรรณกรรมท้องถิ่น: มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ การประชุมวิชาการ Conference | บทคัดย่อ Abstract
สุนทรียะ ศรัทธา และปัญญาไทย : รากฐานและจิตวิญญาณของวรรณกรรมท้องถิ่นภาคกลาง การประชุมวิชาการ Conference | บทคัดย่อ Abstract
ถอดบทเรียนวรรณกรรมอีสานศึกษา: มองเส้นทางจากอดีตสู่อนาคต การประชุมวิชาการ Conference | บทคัดย่อ Abstract
สามทศวรรษแห่งวรรณกรรมล้านนาศึกษา (พ.ศ. 2530 – 2560) การประชุมวิชาการ Conference | บทคัดย่อ Abstract
วรรณกรรมล้านนาในฐานะเอกสารทางประวัติศาสตร์ : กรณีศึกษาเรื่องโคลงมังทรารบเชียงใหม่ การประชุมวิชาการ Conference | บทคัดย่อ Abstract
เมื่อข้าพเจ้าศึกษาวรรณกรรมล้านนากับอาจารย์สิงฆะ วรรณสัย การประชุมวิชาการ Conference | บทคัดย่อ Abstract
คำกล่าวนำ (การประชุมวิชาการระดับชาติ – วรรณกรรมท้องถิ่น : จากวันวานถึงวันหน้า) การประชุมวิชาการ Conference
กำหนดการ 14 ธันวาคม 2561 (การประชุมวิชาการระดับชาติ – วรรณกรรมท้องถิ่น : จากวันวานถึงวันหน้า) การประชุมวิชาการ Conference
ประชาสัมพันธ์ (การประชุมวิชาการระดับชาติ – วรรณกรรมท้องถิ่น : จากวันวานถึงวันหน้า) การประชุมวิชาการ Conference
คณะผู้จัดงาน (การประชุมวิชาการระดับชาติ – วรรณกรรมท้องถิ่น : จากวันวานถึงวันหน้า) การประชุมวิชาการ Conference
The Silent Prince: จากมหานิบาตชาดกสู่มหาอุปรากร การประชุมวิชาการ Conference | บทคัดย่อ Abstract
ก่ำกาดำ: ความสัมพันธ์กับอรรถกถาชาดก ปัญญาสชาดก และชาดกในคัมภีร์มหาวัสตุ การประชุมวิชาการ Conference | บทคัดย่อ Abstract
ธรรมค่าว: กลวิธีการเล่านิทานชาดกในล้านนา การประชุมวิชาการ Conference | บทคัดย่อ Abstract
วัฒนธรรมการสืบทอดแนวคิดพุทธศาสนาเรื่องทุกข์: จากปัญญาสชาดกสู่บทละครนอกในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย การประชุมวิชาการ Conference | บทคัดย่อ Abstract
การถ่ายทอดวรรณคดีชาดกผ่านเพลงพื้นบ้านภาคกลาง:  กลวิธีการถ่ายทอดและความแพร่หลายในสังคมไทย การประชุมวิชาการ Conference | บทคัดย่อ Abstract
นาฏยลีลาร่วมสมัย “พระมหาชนก”: การสืบทอดและการสร้างสรรค์ในบริบทสังคมไทย การประชุมวิชาการ Conference | บทคัดย่อ Abstract
พระมหากษัตริย์ในอุดมคติ: ศึกษาจากอรรถกถาชาดกและปัญญาสชาดก การประชุมวิชาการ Conference | บทคัดย่อ Abstract
อลินจิตต์คำฉันท์: จากชาดกสู่วรรณคดีนิทานร้อยกรอง การประชุมวิชาการ Conference | บทคัดย่อ Abstract
การตีความชาดกในคัมภีร์หลังพระไตรปิฎก การประชุมวิชาการ Conference | บทคัดย่อ Abstract