[ประชาสัมพันธ์] นิทรรศการ – ยลยันต์ บริการวิชาการ Academic Activity | ประชาสัมพันธ์ News
นิทรรศการ – ยลยันต์ กำหนดการประชุม Program Book | บริการวิชาการ Academic Activity
รายละเอียดโครงการ (นิทรรศการ – ยลยันต์) บริการวิชาการ Academic Activity
คณะผู้จัดงาน (นิทรรศการ – ยลยันต์) บริการวิชาการ Academic Activity
2019 Chulalongkorn Asian Heritage Forum : Panji/Inao – Preserving and Reviving the Shared Heritage of Southeast Asia กำหนดการประชุม Program Book | บริการวิชาการ Academic Activity
[Photo Album] 2019 Chulalongkorn Asian Heritage Forum : Panji/Inao – Preserving and Reviving the Shared Heritage of Southeast Asia บริการวิชาการ Academic Activity | ประชาสัมพันธ์ News | อัลบั้มภาพ Photo Album
Organizing Committee (2019 Chulalongkorn Asian Heritage Forum : Panji/Inao – Preserving and Reviving the Shared Heritage of Southeast Asia) บริการวิชาการ Academic Activity
Sekar Candrakirana Dance บทคัดย่อ Abstract | บริการวิชาการ Academic Activity
Fragment from Panji Sekartaji Dance บทคัดย่อ Abstract | บริการวิชาการ Academic Activity
Romance at the Forest บทคัดย่อ Abstract | บริการวิชาการ Academic Activity
Multicultural Panji on Stage: A Singapore Theatrical Experiment บทคัดย่อ Abstract | บริการวิชาการ Academic Activity
Love in Panji Stories: Transcending All Boundaries and Barriers บทคัดย่อ Abstract | บริการวิชาการ Academic Activity
The Fighter Princess Chantara Kirana in Panji Misarang บทคัดย่อ Abstract | บริการวิชาการ Academic Activity
Panji Super Hero in Indonesia บทคัดย่อ Abstract | บริการวิชาการ Academic Activity
Panji on the Move – Processes of Revival on Local, National, International Levels and Its Potentiality บทคัดย่อ Abstract | บริการวิชาการ Academic Activity
Inao as Living Cultural Heritage in Contemporary Thailand บทคัดย่อ Abstract | บริการวิชาการ Academic Activity
The Many Faces of Panji: Highlights of Panji Literature and Culture in Indonesia บทคัดย่อ Abstract | บริการวิชาการ Academic Activity
Program on 21 June 2019 (2019 Chulalongkorn Asian Heritage Forum : Panji/Inao – Preserving and Reviving the Shared Heritage of Southeast Asia) บริการวิชาการ Academic Activity
Program on 20 June 2019 (2019 Chulalongkorn Asian Heritage Forum : Panji/Inao – Preserving and Reviving the Shared Heritage of Southeast Asia) บริการวิชาการ Academic Activity
Acknowledgements (2019 Chulalongkorn Asian Heritage Forum : Panji/Inao – Preserving and Reviving the Shared Heritage of Southeast Asia) บริการวิชาการ Academic Activity
Organizer (2019 Chulalongkorn Asian Heritage Forum : Panji/Inao – Preserving and Reviving the Shared Heritage of Southeast Asia) บริการวิชาการ Academic Activity
[PHOTO ALBUM] การเสวนาวิชาการ – หุ่นกระบอกจักรพันธุ์ โปษยกฤต และคณะ บริการวิชาการ Academic Activity | ประชาสัมพันธ์ News
การเสวนาวิชาการ – หุ่นกระบอกจักรพันธุ์ โปษยกฤต และคณะ กำหนดการประชุม Program Book | บริการวิชาการ Academic Activity
ประชาสัมพันธ์ (การเสวนาวิชาการ – หุ่นกระบอกจักรพันธุ์ โปษยกฤต และคณะ) บริการวิชาการ Academic Activity
กำหนดการ 21 กุมภาพันธ์ 2562 (การเสวนาวิชาการ – หุ่นกระบอกจักรพันธุ์ โปษยกฤต และคณะ) บริการวิชาการ Academic Activity
คณะผู้จัดงาน (การเสวนาวิชาการ – หุ่นกระบอกจักรพันธุ์ โปษยกฤต และคณะ) บริการวิชาการ Academic Activity
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ สถาบันไทยศึกษา ศูนย์ข้อมูลไทยศึกษา | หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ eBook
การประชุมวิชาการระดับชาติ – วรรณกรรมท้องถิ่น : จากวันวานถึงวันหน้า กำหนดการประชุม Program Book | บริการวิชาการ Academic Activity
[PHOTO ALBUM] การประชุมวิชาการระดับชาติ – วรรณกรรมท้องถิ่น : จากวันวานถึงวันหน้า บริการวิชาการ Academic Activity | ประชาสัมพันธ์ News | อัลบั้มภาพ Photo Album
คณะกรรมการจัดงาน (การประชุมวิชาการระดับชาติ – วรรณกรรมท้องถิ่น : จากวันวานถึงวันหน้า) บริการวิชาการ Academic Activity
ผลงานสำคัญส่วนหนึ่งของอาจารย์สิงฆะ วรรณสัย บทความ Article | บริการวิชาการ Academic Activity
วรรณกรรมท้องถิ่น: มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ บทคัดย่อ Abstract | บริการวิชาการ Academic Activity
สุนทรียะ ศรัทธา และปัญญาไทย : รากฐานและจิตวิญญาณของวรรณกรรมท้องถิ่นภาคกลาง บทคัดย่อ Abstract | บริการวิชาการ Academic Activity
ถอดบทเรียนวรรณกรรมอีสานศึกษา: มองเส้นทางจากอดีตสู่อนาคต บทคัดย่อ Abstract | บริการวิชาการ Academic Activity
สามทศวรรษแห่งวรรณกรรมล้านนาศึกษา (พ.ศ. 2530 – 2560) บทคัดย่อ Abstract | บริการวิชาการ Academic Activity
วรรณกรรมล้านนาในฐานะเอกสารทางประวัติศาสตร์ : กรณีศึกษาเรื่องโคลงมังทรารบเชียงใหม่ บทคัดย่อ Abstract | บริการวิชาการ Academic Activity
เมื่อข้าพเจ้าศึกษาวรรณกรรมล้านนากับอาจารย์สิงฆะ วรรณสัย บทคัดย่อ Abstract | บริการวิชาการ Academic Activity
คำกล่าวนำ (การประชุมวิชาการระดับชาติ – วรรณกรรมท้องถิ่น : จากวันวานถึงวันหน้า) บริการวิชาการ Academic Activity
กำหนดการ 14 ธันวาคม 2561 (การประชุมวิชาการระดับชาติ – วรรณกรรมท้องถิ่น : จากวันวานถึงวันหน้า) บริการวิชาการ Academic Activity
ประชาสัมพันธ์ (การประชุมวิชาการระดับชาติ – วรรณกรรมท้องถิ่น : จากวันวานถึงวันหน้า) บริการวิชาการ Academic Activity
คณะผู้จัดงาน (การประชุมวิชาการระดับชาติ – วรรณกรรมท้องถิ่น : จากวันวานถึงวันหน้า) บริการวิชาการ Academic Activity
The Silent Prince: จากมหานิบาตชาดกสู่มหาอุปรากร บทคัดย่อ Abstract | บริการวิชาการ Academic Activity
ก่ำกาดำ: ความสัมพันธ์กับอรรถกถาชาดก ปัญญาสชาดก และชาดกในคัมภีร์มหาวัสตุ บทคัดย่อ Abstract | บริการวิชาการ Academic Activity
ธรรมค่าว: กลวิธีการเล่านิทานชาดกในล้านนา บทคัดย่อ Abstract | บริการวิชาการ Academic Activity
วัฒนธรรมการสืบทอดแนวคิดพุทธศาสนาเรื่องทุกข์: จากปัญญาสชาดกสู่บทละครนอกในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย บทคัดย่อ Abstract | บริการวิชาการ Academic Activity
การถ่ายทอดวรรณคดีชาดกผ่านเพลงพื้นบ้านภาคกลาง:  กลวิธีการถ่ายทอดและความแพร่หลายในสังคมไทย บทคัดย่อ Abstract | บริการวิชาการ Academic Activity
นาฏยลีลาร่วมสมัย “พระมหาชนก”: การสืบทอดและการสร้างสรรค์ในบริบทสังคมไทย บทคัดย่อ Abstract | บริการวิชาการ Academic Activity
พระมหากษัตริย์ในอุดมคติ: ศึกษาจากอรรถกถาชาดกและปัญญาสชาดก บทคัดย่อ Abstract | บริการวิชาการ Academic Activity
อลินจิตต์คำฉันท์: จากชาดกสู่วรรณคดีนิทานร้อยกรอง บทคัดย่อ Abstract | บริการวิชาการ Academic Activity
การตีความชาดกในคัมภีร์หลังพระไตรปิฎก บทคัดย่อ Abstract | บริการวิชาการ Academic Activity