วารสารไทยศึกษา – ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 วารสารไทยศึกษา Journal of Thai Studies
วารสารไทยศึกษา – ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 บทคัดย่อ Abstract | วารสารไทยศึกษา Journal of Thai Studies
วารสารไทยศึกษา – ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 วารสารไทยศึกษา Journal of Thai Studies
วารสารไทยศึกษา – ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 วารสารไทยศึกษา Journal of Thai Studies
วารสารไทยศึกษา – ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 วารสารไทยศึกษา Journal of Thai Studies
วารสารไทยศึกษา – ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 วารสารไทยศึกษา Journal of Thai Studies
วารสารไทยศึกษา – ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 วารสารไทยศึกษา Journal of Thai Studies
วารสารไทยศึกษา – ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 วารสารไทยศึกษา Journal of Thai Studies
วารสารไทยศึกษา – ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 วารสารไทยศึกษา Journal of Thai Studies
วารสารไทยศึกษา – ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 วารสารไทยศึกษา Journal of Thai Studies
วารสารไทยศึกษา – ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 Rian Thai International Journal of Thai Studies | วารสารไทยศึกษา Journal of Thai Studies
วารสารไทยศึกษา – ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 วารสารไทยศึกษา Journal of Thai Studies
วารสารไทยศึกษา – ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 วารสารไทยศึกษา Journal of Thai Studies
Rian Thai – Volume 10/2017 (Number 2) Rian Thai International Journal of Thai Studies
Rian Thai – Volume 10/2017 (Number 1) Rian Thai International Journal of Thai Studies
Rian Thai – Volume 9/2016 Rian Thai International Journal of Thai Studies
Rian Thai – Volume 8/2015 Rian Thai International Journal of Thai Studies
Rian Thai – Volume 7/2014 Rian Thai International Journal of Thai Studies
Rian Thai – Volume 6/2013 Rian Thai International Journal of Thai Studies
Rian Thai – Volume 5/2012 Rian Thai International Journal of Thai Studies
Rian Thai – Volume 4/2011 Rian Thai International Journal of Thai Studies
Rian Thai – Volume 3/2010 Rian Thai International Journal of Thai Studies
Rian Thai – Volume 2/2009 Rian Thai International Journal of Thai Studies
Rian Thai – Volume 1/2008 Rian Thai International Journal of Thai Studies
วารสารไทยศึกษา – ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 วารสารไทยศึกษา Journal of Thai Studies
วารสารไทยศึกษา – ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 วารสารไทยศึกษา Journal of Thai Studies