เรื่องเล่าจากบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนก : พลวัตของวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติในสื่อร่วมสมัย งานวิจัย Research
An Ethnoscientific Study of Cooking Terms in Thai การประชุมวิชาการ Conference | บทคัดย่อ Abstract | บริการวิชาการ Academic Activity
Saving animals and winning a war: the war between the devas and the asuras in the Kulāvakajātaka การประชุมวิชาการ Conference | บทคัดย่อ Abstract | บริการวิชาการ Academic Activity
Buddhist vocabulary and doctrines in medieval Shintō texts: the case of the fourteenth chapter of the Reikiki การประชุมวิชาการ Conference | บทคัดย่อ Abstract | บริการวิชาการ Academic Activity
The Buddha and the Nāga การประชุมวิชาการ Conference | บทคัดย่อ Abstract | บริการวิชาการ Academic Activity
เบ็ดเตล็ด งานวิจัย Research | ศูนย์ข้อมูลไทยศึกษา | หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ eBook
ชนชาติไท งานวิจัย Research | ศูนย์ข้อมูลไทยศึกษา | หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ eBook
กรุงเทพมหานคร งานวิจัย Research | ศูนย์ข้อมูลไทยศึกษา | หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ eBook
วิธีการผลิตและเทคโนโลยีไทย งานวิจัย Research | ศูนย์ข้อมูลไทยศึกษา | หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ eBook
ชีวิตและงานบุคคลสำคัญของไทย งานวิจัย Research | ศูนย์ข้อมูลไทยศึกษา | หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ eBook
การอนุรักษ์และสืบสานสมบัติวัฒนธรรมไทย งานวิจัย Research | ศูนย์ข้อมูลไทยศึกษา | หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ eBook
ความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงของชีวิตไทย งานวิจัย Research | ศูนย์ข้อมูลไทยศึกษา | หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ eBook
ทำเนียบผลงานวิจัย พ.ศ. 2518-2544 งานวิจัย Research | ศูนย์ข้อมูลไทยศึกษา | หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ eBook
ร้อยมณีน้ำตา รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ สิ่งพิมพ์วิชาการ Publication
คติชนคนไทในวัฒนธรรมข้าว สิ่งพิมพ์วิชาการ Publication
ผ้าทอในวิถีชีวิตไทย-ไท สิ่งพิมพ์วิชาการ Publication
Interpretative Studies on Southeast Asian Culture สิ่งพิมพ์วิชาการ Publication
The Emergence and Heritage of Asian Women Intellectuals สิ่งพิมพ์วิชาการ Publication
ที่ระลึกวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม 2557 สิ่งพิมพ์วิชาการ Publication
Asian Food Heritage: Harmonizing Culture, Technology and Industry – Volume Two สิ่งพิมพ์วิชาการ Publication
Asian Food Heritage: Harmonizing Culture, Technology and Industry – Volume One สิ่งพิมพ์วิชาการ Publication
Monarchy and Constitutional Rule in Democratizing Thailand สิ่งพิมพ์วิชาการ Publication
Buddhist Narrative in Asia and Beyond – Volume Two สิ่งพิมพ์วิชาการ Publication
Buddhist Narrative in Asia and Beyond – Volume One สิ่งพิมพ์วิชาการ Publication
เจ้าเจืองหาญวีรบุรษไทลื้อ: ตำนาน มหากาพย์ พิธีกรรม สิ่งพิมพ์วิชาการ Publication
แนวพระราชดำริด้านการเมืองการปกครองของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สิ่งพิมพ์วิชาการ Publication
Essay on Thai Folklore สิ่งพิมพ์วิชาการ Publication