ฐานข้อมูลไทยศึกษา

 ฐานข้อมูลบรรณนิทัศน์ภูมิปัญญาไทยด้านศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านภาคกลาง

ผู้แต่ง  :  อุดม สมพร
ชื่อบทความ  :  ผ้าไทยยวน ราชบุรี ในสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคกลาง เล่ม 8
สถานที่พิมพ์  :  -    เลขหน้า  3748-3766
สาระสังเขป  :
              กล่าวถึงการทอผ้าของชาวไทยยวนที่อาศัยตามอำเภอต่างๆของจังหวัดราชบุรีมี 4 ประเภท คือ ผ้าซิ่นตีนจก ผ้าซิ่นตา ผ้าซิ่นซิ่ว และผ้าซิ่นแล่ นอกจากนี้ยังมีย่าม ผ้าขาวม้า หมอน กระเป๋า ลวดลายชนิดต่างๆ เครื่องมือเครื่องใช้ในการทอผ้า และขั้นตอนการทอผ้า
คำสำคัญ  :  การทอผ้า, ไทยยวน, จังหวัดราชบุรี, ผ้าซิ่นตีนจก, ผ้าซิ่นตา, ผ้าซิ่นซิ่ว, ผ้าซิ่นแล่, ผ้าขาวม้า, หมอน, กระเป๋า, เครื่องใช้ในการทอผ้า
แหล่งที่พบข้อมูล  :  ศูนย์ข้อมูลไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี ชั้น9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2218-7495 โทรสาร 0-2255-5260
e-mail : thstudies@chula.ac.th