โครงการวิวัฒน์ไทยศึกษานานาชาติเพื่อการพัฒนาสังคมไทย
สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ได้พัฒนาสังคมไทยผ่านโครงการวิจัยด้านไทยศึกษาในระดับนานาชาติ
ความเป็นมาของโครงการ
องค์ความรู้ด้านไทยศึกษาในประเทศไทยได้พัฒนาต่อเนื่องมายาวนานแต่ยังไม่มีการสร้างเครือข้ายให้พัฒนาและประสานงานกัน ในระดับชาติหรือนานาชาติอย่างชัดเจน หากประทเศไทยเริ่มพัฒนาความเข้มแข็งและเผิดกว้างที่จะร่วมมือส่งเสริมองค์ความรู้ใน ระดับนานนาชาติอย่างจริงจัง ย่อมเป็นการสร้างโอกาสที่จะพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยไทยรุ่นใหม่ภายในประเทศ และดึงดูดนักวิจัยนานาชาติ ให้เข้ามามีบทบาทร่วมกันที่จะสร้างองค์ความรู้อย่างมีพลวัต สามารถนำมาสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน
กรอบการทำงาน
 • สร้างเครืองข่ายระดับภูมิภาคและนานาชาติ
 • ให้ทุนเผยแพร่งานวิจัยแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ในหลักสูตรไทยศึกษานานาชาติและหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง จำนวน40ทุนตลอดโครงการ
 • เชิญอาจารย์และ/หรือ นักวิจัยรับเชิญปีละ 2 คน เพื่อมาสอนหรือร่วมวิจัยและให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์
 • พัฒนาเว็บไซต์เพื่อสร้างฐานข้อมูล
 • จัดประชุมระดับนานาชาติ อย่างละครั้งต่อปี
ที่ตั้งโครงการ

สถาบันไทยศึกษา
ชั้น 9 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร
10330
โทรศัพท์: 0-22187495
แฟกซ์: 0-2255-5160

ผู้จัดทำโครงการ
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา จงสถิตย์วัฒนา
  ผู้อำนวยการสถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  E-mail: suchitra.c@chula.ac.th
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์
  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยสถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  E-mail: suppakornd@yahoo.com
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาทิตย์ ทองทักษ์
  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  E-mail: arthit.t@chula.ac.th
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฤทธิรงค์ จิวากานนท์
  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  E-mail: hongjiwa@gmail.com
 • นายณัฐดนัย เอี่ยมวัฒนเสรี
  เลขานุการ
  โครงการวิวัฒน์ไทยศึกษา
  E-mail: enits2013@gmail.com


Copyright © 2016

สถาบันไทยศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 9 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร
10330
โทรศัพท์: 0-22187495
แฟกซ์: 0-2255-5160
E-mail: thstudies@chula.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/chula.thaistudies
YouTube Channel :http://www.youtube.com