เกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลไทยศึกษา

ศูนย์ข้อมูลไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มุ่งเผยแพร่องค์ความรู้ไทยศึกษาในโลกไร้พรมแดน ผ่านระบบเครือข่ายสื่อสารด้วยวิทยาการ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในรูปแบบอิเลกทรอนิกส์