เกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลไทยศึกษา

ศูนย์ข้อมูลไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มุ่งเผยแพร่องค์ความรู้ไทยศึกษาในโลกไร้พรมแดน
ผ่านระบบเครือข่ายสื่อสารด้วยวิทยาการ
และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในรูปแบบอิเลกทรอนิกส์