วรรณกรรมท้องถิ่น: มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ การประชุมวิชาการ Conference | บริการวิชาการ Academic Activity
สุนทรียะ ศรัทธา และปัญญาไทย : รากฐานและจิตวิญญาณของวรรณกรรมท้องถิ่นภาคกลาง การประชุมวิชาการ Conference | บริการวิชาการ Academic Activity
ถอดบทเรียนวรรณกรรมอีสานศึกษา: มองเส้นทางจากอดีตสู่อนาคต การประชุมวิชาการ Conference | บริการวิชาการ Academic Activity
สามทศวรรษแห่งวรรณกรรมล้านนาศึกษา (พ.ศ. 2530 – 2560) การประชุมวิชาการ Conference | บริการวิชาการ Academic Activity
วรรณกรรมล้านนาในฐานะเอกสารทางประวัติศาสตร์ : กรณีศึกษาเรื่องโคลงมังทรารบเชียงใหม่ การประชุมวิชาการ Conference | บริการวิชาการ Academic Activity
เมื่อข้าพเจ้าศึกษาวรรณกรรมล้านนากับอาจารย์สิงฆะ วรรณสัย การประชุมวิชาการ Conference | บริการวิชาการ Academic Activity
The Silent Prince: จากมหานิบาตชาดกสู่มหาอุปรากร การประชุมวิชาการ Conference | บริการวิชาการ Academic Activity
ก่ำกาดำ: ความสัมพันธ์กับอรรถกถาชาดก ปัญญาสชาดก และชาดกในคัมภีร์มหาวัสตุ การประชุมวิชาการ Conference | บริการวิชาการ Academic Activity
ธรรมค่าว: กลวิธีการเล่านิทานชาดกในล้านนา การประชุมวิชาการ Conference | บริการวิชาการ Academic Activity
วัฒนธรรมการสืบทอดแนวคิดพุทธศาสนาเรื่องทุกข์: จากปัญญาสชาดกสู่บทละครนอกในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย การประชุมวิชาการ Conference | บริการวิชาการ Academic Activity
การถ่ายทอดวรรณคดีชาดกผ่านเพลงพื้นบ้านภาคกลาง:  กลวิธีการถ่ายทอดและความแพร่หลายในสังคมไทย การประชุมวิชาการ Conference | บริการวิชาการ Academic Activity
นาฏยลีลาร่วมสมัย “พระมหาชนก”: การสืบทอดและการสร้างสรรค์ในบริบทสังคมไทย การประชุมวิชาการ Conference | บริการวิชาการ Academic Activity
พระมหากษัตริย์ในอุดมคติ: ศึกษาจากอรรถกถาชาดกและปัญญาสชาดก การประชุมวิชาการ Conference | บริการวิชาการ Academic Activity
อลินจิตต์คำฉันท์: จากชาดกสู่วรรณคดีนิทานร้อยกรอง การประชุมวิชาการ Conference | บริการวิชาการ Academic Activity
การตีความชาดกในคัมภีร์หลังพระไตรปิฎก การประชุมวิชาการ Conference | บริการวิชาการ Academic Activity
จาก “ชูชก” ถึง “พ่อปู่”: พลวัตของตัวละครชาดกในวิถีชีวิตของคนไทยร่วมสมัย การประชุมวิชาการ Conference | บริการวิชาการ Academic Activity
พินิจเชียงใหม่ปัณณาสชาดก การประชุมวิชาการ Conference | บริการวิชาการ Academic Activity
ความสัมพันธ์ระหว่างชาดกกับวรรณกรรมการทำนายในวัฒนธรรมล้านนา การประชุมวิชาการ Conference | บริการวิชาการ Academic Activity
The Roles of the Royal Court: Two Lady Chefs in the Thai Royal Court that Influenced Thai Gastronomic Culture การประชุมวิชาการ Conference | บริการวิชาการ Academic Activity
Health-claimed Foods and the Myth of Smart Consumers in Thai Society การประชุมวิชาการ Conference | บริการวิชาการ Academic Activity
Royal Cuisine, Reminiscence, and Devotion in M.L. Nueang Nilaratna’s Cheewit Nai Wang การประชุมวิชาการ Conference | บริการวิชาการ Academic Activity
Court Cuisines, Longing and Lamentation in Kap He Chom Khrueang Khao Wan, and Food Heritage การประชุมวิชาการ Conference | บริการวิชาการ Academic Activity
Herbal Soup Larm for Healthy Life การประชุมวิชาการ Conference | บริการวิชาการ Academic Activity
Traditional Medicine of Thai Ethnic Groups in Vietnam การประชุมวิชาการ Conference | บริการวิชาการ Academic Activity
Eating Habit Cultivated by Tradition, Culture, and Religion is an Effective Means for Prevention of a Major Seafood-borne Infectious Disease: A Comparative Study on Infection by Vibrio Parahaemolyticus in Thailand and Indonesia การประชุมวิชาการ Conference | บริการวิชาการ Academic Activity
Coffee Culture in Thailand การประชุมวิชาการ Conference | บริการวิชาการ Academic Activity
Tales from Thai Kitchens: The Use of Food Discourse in English Classrooms to Create Spaces for Local Values and Critical Literacy การประชุมวิชาการ Conference | บริการวิชาการ Academic Activity
Food, the Best Preventive Medicine การประชุมวิชาการ Conference | บริการวิชาการ Academic Activity
An Ethnoscientific Study of Cooking Terms in Thai การประชุมวิชาการ Conference | บริการวิชาการ Academic Activity | หนังสือ Book
Appetizing Chiang Khan- Slow Food Concept and Tourism Development การประชุมวิชาการ Conference | บริการวิชาการ Academic Activity
Save Street Food and Tourism การประชุมวิชาการ Conference | บริการวิชาการ Academic Activity
Chinese Tea Drinking in Thailand: A Comparative Study at Bangkok’s China Town and Siam Discovery การประชุมวิชาการ Conference | บริการวิชาการ Academic Activity
Khaek Chao Sen’s Recipe: Identity and Ethnicity of the Shi’ite Muslim in Thai Society การประชุมวิชาการ Conference | บริการวิชาการ Academic Activity
Food and Consumption Culture of Muslims การประชุมวิชาการ Conference | บริการวิชาการ Academic Activity
Food as Encoded Message: A Thai Muslim Community Context การประชุมวิชาการ Conference | บริการวิชาการ Academic Activity
Thainess Gastronomy in a Five-Star Hotel: A case study of ‘Spice Market,’ The Four Seasons Hotel, Bangkok การประชุมวิชาการ Conference | บริการวิชาการ Academic Activity
Thai Gourmet Packaged Food:  A New Found Paradise for Tourism การประชุมวิชาการ Conference | บริการวิชาการ Academic Activity
The Development of Food Tourism in Thailand การประชุมวิชาการ Conference | บริการวิชาการ Academic Activity
Khao Soi: From Food Hybridization to the Multiple Identities and the Domination of Taste การประชุมวิชาการ Conference | บริการวิชาการ Academic Activity
Do the Thais Eat Thai Garlic?: Food Politics on Garlic in the Context of Trade Liberalization การประชุมวิชาการ Conference | บริการวิชาการ Academic Activity
Salt Trading Among Villages in the Southern Part of the Vientiane Plain การประชุมวิชาการ Conference | บริการวิชาการ Academic Activity
Serving Up Thai Culture Abroad การประชุมวิชาการ Conference | บริการวิชาการ Academic Activity
Consuming ‘Royal Thai’ in London: Revisiting the Roles of Thai Restaurants การประชุมวิชาการ Conference | บริการวิชาการ Academic Activity
Dish Up the Country: Thai Food and Thailand’s Brand Image การประชุมวิชาการ Conference | บริการวิชาการ Academic Activity
The Role of Food in the Musical Rites of the Lanna People of Northern Thailand การประชุมวิชาการ Conference | บริการวิชาการ Academic Activity
You Are What You Eat: The Changing Relationships Among Food, Ethnicity, and Identity in Northwestern Thailand การประชุมวิชาการ Conference | บริการวิชาการ Academic Activity
Authenticity and Identity in Thai Cuisine: Thinking Outside the Box การประชุมวิชาการ Conference | บริการวิชาการ Academic Activity
The Māndhātṛ Story in the Test Tube: Another Attempt at Scientific Analysis การประชุมวิชาการ Conference | บริการวิชาการ Academic Activity
Jataka Narratives in Preaching, Popular Imagination and Buddhist Practice in Modern Sri Lanka การประชุมวิชาการ Conference | บริการวิชาการ Academic Activity
Once upon in Ratnaśikhin Buddha’s Lifetime: The Legends of Ratnaśikhin Buddha in India and Beyond การประชุมวิชาการ Conference | บริการวิชาการ Academic Activity